Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vragen rond de asbestverwijdering en sloopwerken van de ziekenhuisgebouwen.

Verloop en timing werken

  

Hoe verlopen de werken?


Zie ook Fasering.

                   

Voorbereiding (11/2019)

De aannemer start met alle voorbereidingswerken in november. 


Fase 1: Sloop gebouw 1 (11/2019)

De aannemer sloopt nog in november het lage gebouw met de grote luifel dat dienst deed als ingang van het ziekenhuis. Vrachtwagens kunnen dan vlot aan en af rijden.


Fase 2A: Asbestverwijdering gebouw 2 (11/2019 – 3/2020)

Van november tot maart zal de aannemer bezig zijn met de ontmanteling en asbestverwijdering van het grijze (voorste) gebouw.


Fase 2B: Sloop gebouw 2 (4/2020 – 8/2020)

Vanaf maart 2020 start de sloop van gebouw 2. Het gebouw wordt eerst verlaagd via machines die op de verdiepingen staan. Zodra het gebouw laag genoeg is wordt het gebouw "afgeknabbeld" met een kraan met een lange giek.


Fase 3A: Asbestverwijdering gebouw 3 (11/2019 – 5/2020)

Het gele gebouw wordt ontmanteld en asbestvrij gemaakt tussen november 2019 en mei 2020.


Fase 3B: Sloop gebouw 3 (7/2020-2/2021)


Vanaf juli 2020 gaat gebouw 3 onder de sloophamer. De werkwijze is identiek aan de sloop van gebouw 2.


Op welke datum starten de werken?


De werken starten begin november.


Wanneer is de volledige sloop achter de rug?


De volledige sloop zal klaar zijn in het voorjaar van 2021.


Wordt er alleen in de werkweek gewerkt of ook in het weekend?


Normaal gezien wordt er niet in het weekend gewerkt. In uitzonderlijke gevallen kan de aannemer een vergunning aanvragen om op zaterdag te kunnen werken.


Tussen welke tijdstippen wordt er gewerkt?


Tussen 7u en 17u.


Hoe wordt het gebouw effectief gesloopt: via ontploffing of wordt het afgebroken?


Er wordt niet gewerkt met springstoffen. Eerst gaat de aannemer alle gebouwen asbestvrij maken. Het inkomgebouw wordt gesloopt met klein materiaal. Bij de twee torengebouwen gaat de aannemer de bovenste verdiepingen ‘aflagen’. Er komen bovenaan dan kleine graafmachines die verdieping per verdieping afbreken. Sloopafval gaat via grote kokers rechtstreeks in een container. Zodra het gebouw laag genoeg is, gebeurt de afbraak verder met een hoge kraan met lange giek. Die ‘knabbelt’ als het ware de verdiepingen af. 

Asbestverwijdering

Wat is asbest?  


Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die in de natuur voorkomen. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is veel toegepast in de bouw, tot ver in de jaren ’80 en is schadelijk als de vezels ingeademd worden. Voordat de sloopwerken aanvatten wordt al het asbest uit de ziekenhuisgebouwen verwijderd. 


Is er een duidelijk zicht waar er juist asbest aanwezig is in het gebouw?


De bouwheer heeft een sloopopvolgingsplan laten opmaken door een geregistreerde deskundige. Een verplicht onderdeel van dit sloopopvolgingsplan is een asbestinventaris die alle aanwezige asbesttoepassingen in detail beschrijft. Daardoor weten we exact waar er overal asbest is in het gebouw.


Wanneer zal de aannemer asbest verwijderen?

  

De asbestverwijdering gebeurt vanaf de start der werken in november tot aan de start van de sloopwerken van gebouw 3 (zie ook Fasering).   


Hoe wordt asbest verwijderd?  


De manier waarop asbest verwijderd wordt hangt af van de toestand waarin het zich bevindt. De nieuwe asbestreglementering regelt op zeer gedetailleerde wijze wie wat en hoe mag en moet doen wanneer asbest verwijderd moet worden.

Asbest mag enkel verwijderd worden door mensen die hiervoor opgeleid zijn. Daarenboven mogen belangrijke sloop- en verwijderingswerken zoals het wegnemen van spuitasbest enkel door gespecialiseerde (erkende) firma's worden uitgevoerd.

De toe te passen verwijderingstechniek wordt bepaald door de risicoanalyse per uit te voeren deelwerk. De gebruikte techniek is afhankelijk van de staat van de te verwijderen asbesttoepassing:

  • Gebonden asbesttoepassingen 
  • Niet-gebonden asbesttoepassingen 

Voor iedere techniek zijn specifieke procedures en werkinstructies uitgeschreven.


Als asbest wordt verwijderd, kan dat dan stof of ongezonde lucht geven in de omliggende buurt?


Neen, tijdens de asbestverwijderingswerken zal nooit asbeststof vrijkomen. Alle asbest wordt afgevoerd in speciale zakken met een dubbele voering. Bij het verwijderen van niet gebonden asbest, maakt de aannemer een afgesloten zone waaruit geen stof kan ontsnappen. Als je stof opmerkt rond de werf, is dat afkomstig van de sloop van asbestvrije delen. 

  

Is er gevaar op blootstelling aan asbest?


Neen, de asbestreglementering regelt op zeer gedetailleerde wijze wie wat en hoe mag en moet doen wanneer asbest verwijderd wordt. Tijdens de asbestverwijderingswerken zijn er strenge controles die blootstelling aan zowel arbeiders als omwonenden voorkomen.


Hoe wordt het asbestafval verpakt op de werf voor het de vrachtwagen in gaat?


Het asbestafval krijgt bij de verwijdering een dubbele verpakking en wordt daarna in een container geplaatst die buiten staat. 


Wat gebeurt er met het asbesthoudend materiaal nadat het verwijderd is? 

 

Het asbesthoudend materiaal wordt afgevoerd naar een erkende stortplaats in daartoe geschikte middelen: 

  • Gesloten bigbag 
  • Gesloten container

en geschiedt door een erkende transporteur. Alles wordt bijgehouden in een afvalregister.


Is het onveilig als er een vrachtwagen met asbestafval door onze straat rijdt?


Neen, een erkende firma voert het asbestafval af in speciale containers.  


Moet ik ramen dichthouden?


Neen, ramen dichthouden is niet nodig.

Impact op mobiliteit

  

Is er verkeer mogelijk in de Brusselsestraat?


Ja, verkeer is mogelijk in beide richtingen.


Worden de bussen omgeleid? Indien niet, blijven de bushaltes bereikbaar? 

  

Neen, de bussen volgen hetzelfde traject. De bushalte aan de ingang van het ziekenhuis zal wel 150 m richting stadscentrum worden verplaatst. De nieuwe halte komt ter hoogte van de Romaanse Poort. 


Wat is de werfroute? Voor aankomend verkeer en voor wegrijdend verkeer?

  

Voor aankomend verkeer: E314, afrit 18, Nieuwe Mechelsesteenweg, Donkerstraat, Brouwersstraat, Lei.

Voor wegrijdend verkeer: Brusselsestraat, Brusselsesteenweg, E314.


Zie ook Aan- en afvoerroutes.


Hoeveel vrachtwagens komen er extra per dag tijdens de ontmanteling- en afbraakwerken?


 Tijdens de hele duur van de werken (november 2019 tot februari 2021) rijden er per dag 2 containervrachtwagens om de verschillende afvalstromen af te voeren (restafval, houtafval, schroot, asbestafval …). 

Om het puin van de  sloopwerken zelf af te voeren (periode april 2020 tot februari 2021), zullen er ongeveer twee vrachtwagens per uur aan- en afrijden.


Zie ook Fasering.


Kunnen schoolgaande kinderen nog over de site naar school stappen? 


Neen, de doorgangen over de site tussen de Minderbroedersstraat en de  Brusselsestraat worden volledig afgesloten.


Wordt tijdens begin en einde van de school het zwaar verkeer verboden in de buurt?


Ja, tijdens het begin en einde van de school gebeurt er geen zwaar transport.


Is het nog mogelijk om van de Brusselsestraat door te steken naar de Minderbroedersstraat?


Neen, de doorgangen over de site tussen de Minderbroedersstraat en de Brusselsestraat worden volledig afgesloten.


Waarom is de doorgang over de site afgesloten?

  

Er is een werfzone naast de gebouwen nodig om de afbraakwerken veilig uit te voeren. De doorgangen langs de gebouwen zijn te smal om de veiligheid van passerende fietsers en voetgangers te garanderen.


Wat is de meest veilige weg nu voor voetgangers en fietsers tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat? 


Voetgangers en fietsers kunnen via de Predikherenstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat of via de Kapucijnenvoer de Minderbroedersstraat bereiken.


Wordt er een deel van het afgebroken materiaal gerecupereerd op de site zelf, zodat er minder verkeer in en uit de stad moet?


Een deel van het materiaal kan voor andere werken op de site dienen, als het logistiek mogelijk is om het tijdelijk bij te houden. Bepaald afbraakmateriaal kan bijvoorbeeld als onderfundering voor nieuwe wegen en paden gebruikt worden.

Impact op directe omgeving

  

Hoeveel lawaai gaat het maken en hoe ver kan het lawaai reiken?


Afhankelijk van de fase van de werken is er meer of minder hinder. Tijdens de asbestverwijdering is de lawaaihinder zeer beperkt. Tijdens de sloopwerken neemt dit toe. De aannemer neemt maatregelen om de lawaaihinder tot een minimum te beperken: sloopafval verzamelen tussen de twee gebouwen, werken starten niet voor 7 uur ’s morgens en eindigen om 17 uur, inzet van zo geruisloos mogelijke machines. 


Zal er veel stofhinder zijn? Hoe ver kan stof zich verspreiden?

  

De aannemer neemt maatregelen om het stof ter plaatse te houden. Toch zal er stofhinder zijn tijdens de sloopwerken. Afhankelijk van de windsterkte kan stof zich verder verspreiden.  


Wat wordt er gedaan om hinder te beperken? 


De aannemer neemt verschillende hinderbeperkende maatregelen:


Stofbeheersing

Gedurende de werken neemt  men de nodige maatregelen om stofhinder te beperken. Hiervoor kunnen onderstaande middelen ingezet worden:

  • Gebruik van een vernevelaar: dat toestel vernevelt water in kleine deeltjes die zich op hun beurt verbinden met de stofdeeltjes in de lucht. Zo wordt het stof zwaarder en belandt het op de grond. Je gaat het stof dus minder inademen. Afhankelijk van het weer en het soort werk wordt de vernevelaar ingezet. Omdat bij de sloop van beton en metselwerk het risico op stofontwikkeling groot is, zullen vernevelaars bij het overgrote deel van de sloopwerken van het ziekenhuis bijna constant worden ingezet. 
  • Inzet van een tractor met sproeikar: tijdens droge periodes in de zomer kan ook het werfverkeer stofontwikkeling veroorzaken. Een sproeikar zal dan de circulatiewegen op de werf regelmatig bevochtigen. 

Om het opwaaiende stof tot een minimum te beperken zal het puin zo veel als mogelijk gestockeerd en geladen worden tussen de gebouwen 2 en 3. Eveneens voorzien we gelijktijdig met de sloop het afvoeren van het puin.


Geluidsbeheersing

Om de geluid- en trillinghinder zoveel als mogelijk te beperken, zal er enkel gewerkt worden tussen 07u00 en 17u00. Tijdens de uitvoering van de werf zullen er zo geruisloos mogelijke machines gebruikt worden om omwonenden en arbeiders te sparen. 


Verkeersveiligheid en signalisatie

Om de veiligheid van de omwonenden, voetgangers, fietsers en andere weggebruikers in de omgeving van de bouwplaats te garanderen wordt de werfzone volledig omheind met een werfafsluiting.


Netheid van de wegen

De aan- en afvoerwegen naar de werf worden op geregelde tijdstippen geveegd d.m.v. een borstelwagen.

Inrichting werf

Blijft het afgebroken materiaal liggen of wordt het onmiddellijk afgevoerd?


Het grootste deel van het materiaal wordt afgevoerd. Wanneer sloopafval kan dienen voor hergebruik voor andere werken op de site, wordt het gerecupereerd. 


Naar waar gaat het afbraakmateriaal?


Het sloopafval gaat naar erkende verwerkingscentra en breekinstallaties. 

Organisatie

Wie is verantwoordelijk voor de werken?


Aclagro. Dat is de hoofdaannemer voor de asbestverwijdering en de sloop van de gebouwen. 


Bij wie kan ik terecht bij dringende vragen of als ik een onveilige situatie opmerk?

 

Je kan contact opnemen via het contactformulier of mailen naar info@afbraaksintpieter.be, dit is de snelste manier om een antwoord te krijgen. Indien mailen niet mogelijk is kan u ook bellen naar de dienst communicatie stadsvernieuwing van de stad Leuven (016/27.22.72). Zij zijn niet op de hoogte van de situatie op de werf en zijn dus louter tussenpersoon. 

Varia

Kan er nog materiaal gerecupereerd worden uit het ziekenhuis, door geïnteresseerden? 


Neen. UZ Leuven recupereerde al het losse materiaal. De aannemer wordt eigenaar van het vaste materiaal. 


Is er een begeleid werfbezoek mogelijk?


Neen, het is omwille van veiligheid niet mogelijk om de werf te bezoeken. 


Wat gebeurt er met de site als die braak ligt? 


Stad Leuven en ontwikkelaar voorzien een tijdelijke invulling van de site na de afbraak, rekening houdend met de timing van de bouwwerken van het nieuwe podiumkunstengebouw.

image1
image2
image3